PHYSICAL STATE OF ALKALI IONS IN A HALOBACTERIUM - SOME NMR RESULTS

HT EDZES, M GINZBURG, BZ GINZBURG, HJC BERENDSEN

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)732-734
  Aantal pagina's3
  TijdschriftExperientia
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit