Plaatsing van levenslanggestraften in het gevangeniswezen: Het huidige beleid in het licht van Murray vs. Nederland

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

46 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het arrest Murray vs. Nederland was aanleiding voor de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om de regelgeving op onderdelen aan te passen. Maar is deze aanpassing voldoende? Hoe is bijvoorbeeld in het licht van Murray het beleid te waarderen om in beginsel geen levenslanggestraften meer op te nemen in tbs-klinieken? Niet de wensen van de geestelijk gestoorde gedetineerde en ‘wat de meest juiste behandeling is’, zoals de minister in 1984 beloofde, lijken centraal te staan, maar vooral de wens van de regering om de veroordeelde zo lang mogelijk binnen te houden. Een dergelijk beleid is zowel strijdig met artikel 13 Sr als met artikel 3 EVRM.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2181
Pagina's (van-tot)3000-3006
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume92
Nummer van het tijdschrift41
StatusPublished - 24-nov.-2017

Citeer dit