Place and science in the Netherlands. A spatial perspective on Dutch universities and their knowledge output

Piet H. Pellenbarg*, Paul J. M. Van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)686-693
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume100
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2009

Citeer dit