Plastic flow in a composite: a comparison of nonlocal continuum and discrete dislocation predictions

J.L. Bassani, A. Needleman, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

81 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)833-853
TijdschriftInternational Journal of Solids and Structures
Volume38
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit