Please, let my doctor be obese: associations between the characteristics of general practitioners and their patients with type 2 diabetes

LJ Ubink-Veltmaat*, RAJM Damoiseaux, RO Rischen, KH Groenier

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  20 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2560-2560
  Aantal pagina's1
  TijdschriftDiabetes Care
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusPublished - okt-2004

  Citeer dit