Polycystic Kidney Disease Caused by Bilineal Inheritance of Truncating PKD1 as Well as PKD2 Mutations

Monique Losekoot, Esther Meijer, E Christiaan Hagen, Vladimir Belostotsky, Martin de Borst, Aart Tholens, Marion Phylipsen, York Pei, Ron T Gansevoort, Dorien J M Peters*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1828-1832
Aantal pagina's5
TijdschriftKidney International Reports
Volume5
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2020

Citeer dit