POLYETHYLENE NETWORKS CROSS-LINKED IN SOLUTION - PREPARATION, ELASTIC BEHAVIOR, AND ORIENTED CRYSTALLIZATION .2. STRESS-STRAIN BEHAVIOR

A POSTHUMADEBOER, AJ PENNINGS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)981-989
Aantal pagina's9
TijdschriftMacromolecules
Volume10
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1977

Citeer dit