Polymeric Surfactants: Synthesis, Properties, and Links to Applications

Patrizio Raffa, Diego Armando Zakarias Wever, Francesco Picchioni, Antonius A. Broekhuis*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

169 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)8504-8563
Aantal pagina's60
TijdschriftChemical reviews
Volume115
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusPublished - 26-aug-2015

Citeer dit