Population change and spacial transformation in the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)612 - 618
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Economic and Social Geography
Volume101
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2010

Citeer dit