Populism or Pragmatism? Two Ways of Unterstanding Political Articulation

Justo Serrano Zamora*, Matteo Santarelli

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-15
TijdschriftConstellations
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 26-jun-2020

Citeer dit