Positive inotropic effects of calcium channel antagonists are not necessarily caused by partial calcium channel agonism

N.C. Punt*, F.Th.M. van Amsterdam, M.M. Goddijn, M. Haas, J. Zaagsma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)211-214
Aantal pagina's4
TijdschriftNaunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology
Volume338
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - aug-1988

Citeer dit