Potential Overtreatment and Undertreatment of Diabetes in Different Patient Age Groups in Primary Care After the Introduction of Performance Measures

Sieta T. de Vries, Jaco Voorham, Flora M. Haaijer-Ruskamp, Petra Denig*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    15 Citaten (Scopus)
    67 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten