Power and biased perceptions of interdepartmental negotiation behavior

A. Nauta, J. Wijngaard, J. de Vries

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)263 - 270
Aantal pagina's8
TijdschriftGroup Processes and Intergroup Relations
Volume4
StatusPublished - 2001

Citeer dit