Pre-eclampsia and maternal-fetal conflict

P. J. Varas Enriquez, L. J. McKerracher, M. G. Elliot*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

190 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)217-218
Aantal pagina's2
TijdschriftEvolution medicine and public health
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit