Preachers of Hate: Documenting Hate Speech on Facebook India

Ritu Manuvie*, Induja Mony, Alena Kahle, Mariya Nadeem Khan

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Plaats van productieThe Hague
UitgeverijThe London Story
StatusPublished - 2022

Citeer dit