Precautionary Principle and the Problem of Counterproductivity

Kritika Maheshwari*, Lovro Savic

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
55 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)58-59
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican journal of bioethics
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit