Precise determination of 2-deoxy-D-ribose internal energies after keV proton collisions

Fresia Alvarado, Jerome Bernard, Bin Li, Richard Bredy, Li Chen, Ronnie Hoekstra, Serge Martin, Thomas Schlatholter*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  38 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1254-1258
  Aantal pagina's5
  TijdschriftChemphyschem
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - 23-jun.-2008

  Citeer dit