Precision-cut liver slices: a tool to model the liver ex vivo

Peter Olinga*, Detlef Schuppan

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

77 Citaten (Scopus)
107 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1252-1253
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Hepatology
Volume58
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2013

Citeer dit