(Pre)maligniteit van de cervix behandelen met therapeutische vaccinatie

Fenne Komdeur, stephanie Van De Wall, Amrita Singh, Refika Yigit, Hans Nijman, Toos Daemen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

(Pre)maligniteit van de cervix wordt mede veroorzaakt door infectie met het humaan papillomavirus (HPV).
De huidige behandeling van premaligniteit van de cervix bestaat uit chirurgische verwijdering van de afwijking middels lisexcisie. Deze chirurgische ingreep gaat soms gepaard met complicaties zoals bloeding, infectie, cer- vixstenose en cervixinsufficiëntie, die kunnen leiden tot vroeggeboorte. Bovendien behandel je hiermee niet de onderliggende HPV-infectie. Therapeutische vaccinatie is een potentieel aantrekkelijk, non-invasief alternatief voor de behandeling van (pre)maligniteit van de cervix. Wij ontwikkelden een nieuw therapeutisch vaccin, genaamd Vvax001, wat momenteel in een klinische fase- I-studie wordt onderzocht. Hier beschrijven wij de prekli- nische resultaten en de voorbereidingen op de klinische fase-I-studie.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)129-132
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie
Volume131
Nummer van het tijdschriftapril 2018
StatusPublished - 2018

Citeer dit