Premature ovarian failure and autoimmune hypothyroidism in the absence of Addison's disease

B H Wolffenbuttel, R F Weber, M E Prins, L Verschoor

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)128-34
Aantal pagina's7
TijdschriftThe Netherlands Journal of Medicine
Volume30
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - apr-1987

Citeer dit