Preoperative Three-Dimensional Valve Analysis to Predict Recurrent Ischemic Mitral Regurgitation After Mitral Annuloplasty Reply

Robert C. Gorman*, Wobbe Bouma, Joseph H. Gorman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1414-1415
  Aantal pagina's6
  TijdschriftAnnals of thoracic surgery
  Volume102
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - okt.-2016

  Citeer dit