Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

Miranda Bouwman, Jolanda Tuinstra, Marieke Visser, R.F.A Cox

OnderzoeksoutputProfessional

525 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract
Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie uitgevoerd kan worden, moet uitgezocht worden op welke manier jongeren geworven kunnen worden voor het pilot onderzoek. Ook moet bekend worden met welke vragenlijsten angst, depressie, zelfvertrouwen en self-efficacy gemeten kunnen worden. Nadat via school 79 jongeren een informatiebrief en toestemmingsformulier hadden ontvangen, hebben tien meisjes in de leeftijd van 12 tot 17 jaar deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek wees uit dat de werving zoals uitgevoerd in dit onderzoek niet optimaal verliep en resulteerde in een laag deelnemersaantal. De vragenlijst die angst, depressie en zelfvertrouwen meten, is samengesteld op basis van onderdelen uit een aantal bestaande vragenlijsten. De vragenlijst bleek betrouwbaar en geschikt voor de doelgroep. De vragen die betrekking hebben op self-efficacy werden als lastig ervaren en hier zal nog een alternatief voor gevonden moeten worden.

Trefwoorden: Power for Teens, tieners, overgewicht, angst, depressie, self-efficacy

Abstract
The current study was aimed at the preparation of the pilot study of the ‘Power for Teens’ intervention. This is an intervention for overweight teens with anxious and depressive symptoms and a low self-efficacy. Before the pilot study could be conducted, the optimal way to recruit participants for the pilot study has to be determined. Additionally, questionnaires should be selected that are suitable for measuring anxiety, depression, confidence and self-efficacy. The school handed out information sheets and informed consent forms to 79 pupils. Finally, ten girls, aged between 12 and 17 years, participated in the study. The study indicated that the recruitment method in this study was not optimal and resulted in a low number of respondents. The questionnaire measuring anxiety, depression and confidence is composed of sections of multiple existing questionnaires. The questionnaire proved to be reliable and suitable for the target population. The questions regarding self-efficacy turned out to be too difficult for the target population. Using an alternative scale to measure Self-efficacy is recommended in future research.

Keywords: Power for Teens, teens, overweight, anxiety, depression, self-efficacy
Vertaalde titel van de bijdragePreparation of pilot study ‘Power for Teens’ for overweight teens with anxiety and depression.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijScience Shops RUG
Aantal pagina's48
StatusPublished - 1-jul-2015

Citeer dit