Prescribing patterns, adherence and LDL-cholesterol response of type 2 diabetes patients initiating statin on low-dose versus standard-dose treatment: a descriptive study

F. M. de Vries*, J. Voorham, E. Hak, P. Denig

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Zoekresultaten