Prescription of prostheric ankle-foot mechanisms after lower limb amputation

C. Hofstad, Harmen van der Linde, Jacques Van Limbeek, K. Postema

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

92 Citaten (Scopus)
681 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-27
Aantal pagina's27
TijdschriftCochrane Database of Systematic Reviews
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit