Prevalence of deafness is increased in patients with type 2 diabetes in the Netherlands

RP Stolk*, LJ Boomsma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)180-180
Aantal pagina's1
TijdschriftDiabetes Care
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-1999

Citeer dit