PREVALENCE OF MATERNALLY INHERITED DIABETES AND DEAFNESS IN DIABETIC POPULATIONS IN THE NETHERLANDS

LM THART, HHPJ LEMKES, RJ HEINE, RP STOLK, EJM FESKENS, JJ JANSEN, FEE VANDERDOES, DE GROBBEE, D KROMHOUT, JMW VANDENOUWELAND, JA MAASSEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1169-1170
Aantal pagina's2
TijdschriftDiabetologia
Volume37
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov-1994

Citeer dit