Prevention of genocide under International law: An analysis of the obligations of States and the United Nations to prevent genocide at the primary, secondary and tertiary levels

Etienne Ruvebana

Onderzoeksoutput

3743 Downloads (Pure)

Samenvatting

Genocide is het misdrijf der misdrijven dat het geweten van de mensheid schokt vanwege de onbespreekbare schade en lijden die genocide teweeg brengt. Deze dissertatie draait om het voorkomen van genocide onder het internationaal recht in het algemeen, en analyseert meer in het bijzonder de juridische verplichting om het misdrijf van genocide te voorkomen als verwoord in het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide en in het internationaal gewoonterecht. Ondanks het bestaan van deze verplichting in het internationaal recht, is er vanuit de wetenschap en de praktijk nauwelijks aandacht aan de daadwerkelijke inhoud ervan besteed. Huidig academisch onderzoek op dit gebied richt zich voornamelijk op interventie op het moment dat genocide bijna voorhanden is en negeert preventie op eerdere stadia. Dit is problematisch gezien het feit dat preventie op een zo vroeg mogelijk stadium geboden lijkt om de risico op genocide op effectieve wijze te verkleinen. Gebaseerd op onderzoek in andere terreinen en puttend uit de Genocide uitspraak van het Internationaal Gerechtshof uit 2007, maakt het voorliggend onderzoek een onderscheid tussen primaire, secondaire en tertiaire niveaus van preventie. Het analyseert en vervolgens past de verplichting om genocide te voorkomen door staten en de VN toe binnen het temporele kader dat deze niveaus van preventie bieden. Deze dissertatie draagt op twee manieren aan het verhelderen van de juridische verplichting om genocide te voorkomen bij. In de eerste plaats verwijst het naar concrete internationale maatregelen die door staten en de VN kunnen worden aangenomen op ieder niveau van preventie. In de tweede plaats draagt deze dissertatie voorstellen ter verbetering aan zoals het instellen van nationale en internationale mechanismen die actief de voorkoming van genocide bevorderen en er ook toezicht op houden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Brus, Marcel, Supervisor
  • de Hoogh, Andr├ę, Co-supervisor
Datum van toekenning12-jun.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7096-5
Elektronische ISBN's978-90-367-7095-8
StatusPublished - 2014

Citeer dit