Probing Linguistic Knowledge in Italian Neural Language Models across Language Varieties

Alessio Miaschi*, Gabriele Sarti, Dominique Brunato, Felice Dell’Orletta, Giulia Venturi

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Downloads (Pure)

Zoekresultaten