Procesos de centralización urbana: factores individuales y tipologías metropolitanas

José Manuel Torrado, Ricardo Duque-Calvache, Isabel Palomares-Linares

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

51 Downloads (Pure)

Samenvatting

El retorn a la ciutat constitueix un fenomen de gran interès. Alguns individus i llars busquen la centralitat, tot i que la tendència general continua sent l’expansió a espais suburbans. La nostra aportació consisteix a connectar els plantejaments dels estudis sobre comportament residencial amb les explicacions de la recuperació dels municipis centrals per valorar fins a quin punt les teories expliquen la realitat de les ciutats metropolitanes espanyoles. Per tal de comprovar-ho, hem emprat dades del cens de població de 2011 i models de regressió logística binària. Les nostres dades confirmen la capacitat explicativa de les variables descrites en la literatura, però al mateix temps mostren un cert biaix: funcionen millor en les àrees de grans dimensions que en les petites. No es tracta d’una mera qüestió d’escala, sinó que les primeres estan travessant una fase de recentralització, mentre que en les segones hi trobem un procés de concentració.
Originele taal-2Spanish
Pagina's (van-tot)649-672
TijdschriftDocuments d'Anàlisi Geogràfica
Volume66
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit