Production of extracellular polysaccharides by Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NCFB 2772 grown in a chemically defined medium.

Gert J. Grobben*, Jan Sikkema, Mark R. Smith, Jan A.M. de Bont

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

104 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1033-107
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Applied Bacteriology
Volume79
DOI's
StatusPublished - 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit