Proeve van een onderzoek omtrent het familiair en het hereditair voorkomen van tuberculose volgens de wetenschappelijk-genealogische methode

Jan Jacob Theodoor Doyer

Onderzoeksoutput

131 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het jaar 1904 verscheen van de hand van S. P. Rietema in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde een studie over Tuberculose en erfelijkheid. Aan het slot van dit opstel motiveert hij zijn daad met de volgende woorden: 'Omdat men, uit den aard der zaak, een onderzoek als dit het best kan verrichten in kleine plaatsen, waar iedereen iedereen kent; omdat, vooral in deze zaken, de praktiseerende geneesheer tot oordeelen bevoegd is en zich tot dusver, in ons land, nog weinig heeft laten hooren, heb ik mij de moeite van dit onderzoek getroost, en zal ik niet nalaten het voor te zetten'. ... Zie: Inleiding
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning21-jun-1920
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1920

Citeer dit