Pedagogisch medewerkers professionaliseren: Een onderzoek naar het effect van een training 'Motiverende Gespreksvoering' in de residentiële jeugdhulp

Annika Eenshuistra, Annemiek T. Harder, Erik J. Knorth

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

156 Downloads (Pure)

Samenvatting

Jongeren in de residentiële jeugdhulp zijn regelmatig niet of nauwelijks gemotiveerd voor gedragsverandering. Een methode waarbij pedagogisch medewerkers (pm-ers) de intrinsieke motivatie voor verandering bij jongeren kunnen vergroten is Motiverende Gespreksvoering (MGV). Doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of er een verschil in gedrag van pm-ers ten overstaan van jongeren is waar te nemen voor en na het volgen van een MGV-training. Om dit verschil te kunnen meten zijn de transcripten van audio-opnames van één-op-één gesprekken tussen jongeren en pm-ers met de MITI 4.2.1. gecodeerd. Uit analyse van de gesprekken komt naar voren dat de pm-ers na de MGV-training minder MGV-inconsistente gedragingen toepassen dan voor de training. Dit verschil is echter niet statistisch significant. MGV-consistente gedragingen worden na de MGV-training significant vaker toegepast door de pm-ers. De meerderheid van de pm-ers voldoet tijdens de nameting niet of in geringe mate aan twee MGV-basiscompetenties. Geconcludeerd kan worden dat het voor pm-ers uit dit onderzoek mogelijk is om met behulp van de training een gesprek te voeren dat meer in de geest van MGV is. Echter, het zijn meestal nog geen ‘echte’ MGV-gesprekken. Aanbevolen wordt om de pm-ers van bijscholing te voorzien en het onderzoek bij een grotere onderzoeksgroep te herhalen, waarbij individuele coaching een vast onderdeel van de training wordt.
Vertaalde titel van de bijdrageProfessionalizing care workers: A study on the effects of a ‘Motivational Interviewing’ training in residential youth care
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer8
Pagina's (van-tot)92-99
Aantal pagina's8
TijdschriftOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume57
Nummer van het tijdschrift3-6
StatusPublished - 28-mei-2018

Citeer dit