Properly determine powder flowability to maximize plant output

J.A.H. de Jong, A.C Hoffmann, H.J Finkers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

63 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)25-34
Aantal pagina's10
TijdschriftChemical Engineering Progress
Volume95
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr-1999

Citeer dit