PROSTHETIC MICROVENOUS GRAFTING INTO THE FEMORAL VEIN OF THE RAT - CONSIDERATIONS CONCERNING THE ANASTOMOTIC TECHNIQUE

PH ROBINSON*, B VANDERLEI, WL JONGEBLOED, HJ HOPPEN, AJ PENNINGS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)538-543
Aantal pagina's6
TijdschriftBritish journal of plastic surgery
Volume42
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - sep-1989

Citeer dit