Pulmonary vascular remodelling after heart translplantation in patients with cavopulmonary connection DISCUSSION

E. Jokinen, Dr Kaza, L. Galletti, T. Ebels, B. Kreitmann, S. Daebritz, Z. Al-Halees

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)510-510
Aantal pagina's1
TijdschriftEUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY
Volume47
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt.-2015

Citeer dit