Qualifying the suitability of living donor livers for pediatric liver transplantation: are we doing the right thing?

Henkjan J Verkade*, Frans C J Cuperus, Aad P van den Berg

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)462-464
Aantal pagina's3
TijdschriftHepatobiliary surgery and nutrition
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-jun.-2023

Citeer dit