Quantitative characterization of the growth and morphological evolution of bicrystalline aluminum thin films

DH Alsem*, EA Stach, JTM De Hosson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
266 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5033-5036
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Materials Science
Volume40
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusPublished - sep.-2005

Citeer dit