Quantitative RT-PCR analysis of activation-induced cytidine deaminase expression in tissue samples from mantle cell lymphoma and B-cell chronic lymphocytic leukemia patients

DEJ Guilkema*, S Rosati, K Akkermans, RJ Bende, CJM van Noesel, JH van Krieken, ML Hansmann, E Schuuring, PM Kluin

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2997-2998
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume105
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1-apr.-2005

Citeer dit