Rapid in vitro prototyping of O-methyltransferases for pathway applications in Escherichia coli

Kristina Haslinger*, Thomas Hackl, Kristala L J Prather*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
130 Downloads (Pure)

Zoekresultaten