Re-addressing the 2013 consensus guidelines for the diagnosis of insulitis in human type 1 diabetes: is change necessary?

Martha L. Campbell-Thompson*, Mark A. Atkinson, Alexandra E. Butler, Ben N. Giepmans, Matthias G. von Herrath, Heikki Hyoty, Thomas W. Kay, Noel G. Morgan, Alvin C. Powers, Alberto Pugliese, Sarah J. Richardson, Peter A. In't Veld

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)753-755
Aantal pagina's3
TijdschriftDiabetologia
Volume60
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2017

Citeer dit