Re: Meta-analysis of Efficacy of Interventions Elevated Depressive Symptoms in Adults Diagnosed With Cancer

James C. Coyne*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
232 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1770-1770
Aantal pagina's1
TijdschriftJOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE
Volume104
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusPublished - nov-2012

Citeer dit