Reactie op “Enkele opmerkingen over voorwaardelijke huwelijksvermogensregimes en voorwaardelijke in-/uitsluitingsclausules” van prof. mr. W.G. Huijgen in WPNR 2019/7247

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)21-26
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2020
Nummer van het tijdschrift7265
StatusPublished - jan-2020

Citeer dit