Reaction to 'Integrating smoking cessation care in alcohol and other drug treatment settings using an organizational change intervention: a systematic review' by Skelton et al. (2018)

Robert C. Van de Graaf*, Karin Veldman, Gabriel G. Anthonio

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2318-2318
Aantal pagina's1
TijdschriftAddiction
Volume113
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2018

Citeer dit