Real-time enumeration of adhering microorganisms in a parallel plate flow cell using automated image analysis

J. Sjollema*, H.J. Busscher, AH.. Weerkamp

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

138 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)73-78
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of microbiological methods
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-1989

Citeer dit