Realisering van grondwettelijke sociale grondrechten; wetgever, ubi est?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

Samenvatting

In deze bijdrage staat de vraag centraal of, en zo ja op welke wijze, de wetgever
gevolg heeft gegeven aan de grondwettelijk verankerde sociaal grondrechtelijke
zorgplichten, alsmede welke consequenties uit de desbetreffende bevindingen
kunnen worden getrokken. Ten behoeve van de beantwoording van deze vragen
ga ik achtereenvolgens in op de achtergrond van de introductie van de sociale
grondrechten in de Grondwet en het rechtskarakter van de sociale grondrechten
(par. 2), evaluatieonderzoek naar de gevolgen die de sociale grondrechten hebben gehad voor de wetgevingspraktijk (par. 3), enkele wetgevingscomplexen waarbij sociale grondrechten (hadden) kunnen spelen (par. 4), en tot slot enkele slotreflecties mede in het licht van enkele recente rechtspolitieke ontwikkelingen waardoor de sociale grondrechten in een nieuw daglicht lijken te komen staan (par. 5).
Vertaalde titel van de bijdrageRealizing constitutional social rights; legislator, ubi est?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)281-294
Aantal pagina's14
TijdschriftRegelMaat
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit