Reassessing logical hylomorphism and the demarcation of logical constants

C. Dutilh Novaes

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)387 - 410
Aantal pagina's24
TijdschriftSynthese
Volume185
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2012

Citeer dit