Recurrence of conjunctival goblet cells after discontinuation of dupilumab in a patient with dupilumab-related conjunctivitis

A. N. Voorberg, W. F. A. den Dunnen, R. H. J. Wijdh, M. S. de Bruin-Weller, M. L. A. Schuttelaar*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
66 Downloads (Pure)

Citeer dit