Reducing Friction in Software Development

Paris Avgeriou*, Philippe Kruchten, Robert L. Nord, Ipek Ozkaya, Carolyn Seaman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
391 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)66-73
Aantal pagina's8
TijdschriftIeee software
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit