Reduction of Coulomb and charge-transfer energies in oxide films on metals

S Altieri*, L.H Tjeng, F.C Voogt, T Hibma, G.A Sawatzky, A Hibma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

84 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)R2517 - R2520
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysical Review B
Volume59
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1999

Citeer dit