Reflective Imagination: the Cognitive Process Underlying the Experience of Meaning through Music

Alejandra Wah*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  23 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)33-48
  Aantal pagina's16
  TijdschriftJournal of Interdisciplinary Music Studies / Disiplinlerarası Müzik Araştırmaları Dergisi
  Volume2019
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit